Reklamační řád

 

Společnost GIVA s.r.o. se sídlem na adrese Revoluční 1082, 110 00 Praha 1, IČO: 27130860, DIČ: CZ27130860 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98585, která je provozovatelem internetového obchodu www.galeriegranat.cz (dále jen „Prodávající") vydává v souladu s platnými předspisy České republiky tyto Všeobecné podmínky (dále jen „Obchodní podmínky)

I.
Úvodní ustanovení

1. Tento dokument („Reklamační řád") obsahuje podmínky pro reklamaci zboží zakoupeného Kupujícím od Prodávajícího v internetovém obchodě www.galeriegranat.cz, záruční podmínky vztahující se ke zboží a případně další podmínky.

2. Jednotlivá ustanovení tohoto Reklamačního řádu budou vykládána vždy v kontextu pravidel vyplývajících z Obchodních podmínek.

 

II.
Záruka

1. Provozovatel poskytuje Zákazníkovi záruku za jakost Zboží v trvání 24 měsíců, pokud u konkrétního Zboží není na Webovém portálu uvedeno jinak. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboí bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti..

2. Výluky ze Záruky: Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží (např. poškrábání, zdeformování, ulomení, prasknutí, rozbití osazeného kamene, apod.), používání zboží v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách, na vady způsobené neodborným zacházením (např. poškození zboží chemickými látkami, nevhodnými čisticími prostředky, apod.), nesprávnou manipulaci a nesprávným používáním zboží, neodbornou instalací, zanedbáním péče o zboží, nesprávným ošetřováním zboží, nedodržení pokynů pro péči a ošetřování zboží dle přílohy č.1 tohoto Reklamačního řádu. Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká i v případě neodborného zásahu do výrobku v průběhu záruční doby osobou jinou než Prodávajícím nebo jinou než Prodávajícím pověřenou osobou; Prodávající si současně vyhrazuje právo nevracet Zákazníkovi za takové Zboží kupní cenu, neposkytovat slevu z ceny ani takové Zboží vyměnit za jiné Zboží.

3. Další Výluky: Zákazník není oprávněn uplatňovat práva z vad Zboží, které se vyskytnou v záruční době:
a) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
b) u Zboží prodávaného za nižší cenu ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána,
c) použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

 

III.
Reklamace

1. Kupující má právo uplatnit u Prodávajícího vady zboží pouze v případě kumulativního splnění těchto podmínek:
a) Zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího,
b) vykazuje vady, za které Prodávající odpovídá (např. vady použitého materiálu, vady způsobené při výrobě, funkční vady), a
c) vztahuje se na něj záruka ve smyslu čl. II toho Reklamačního řádu (tj. Zákazník reklamoval vady Zboží včas v příslušné záruční době, přičemž se neuplatní výluky ze záruky ve smyslu čl. II. odst. 4 nebo odst. 5 tohoto Reklamačního řádu).

2. Kupující je povinen Prodávajícímu oznámit vady dodaného zboží a uplatnit práva z odpovědnosti prodávajícího za vady písemně na adrese sídla Provozovatele nebo e-mailem na info@galeriegranat.cz, a to bez zbytečného odkladu poté, co Zákazník vadu zjistil nebo mohl zjistit při povinné prohlídce Zboží. Kupující ve své reklamaci uvede číslo objednávky, přesný název zboží, stručný popis vady zboží a okolnosti při/po kterých se projevuje vada a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zákazník je povinen ve své reklamaci důsledně a pravdivě vylíčit všechny body podle předchozí věty. Řádně uplatněnou reklamaci Prodávající zaregistruje ve své evidenci reklamací. Je-li Kupující spotřebitelem, je Prodávající povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Prodávající požaduje a rovněž termín pro vyřízení dané reklamace.

3. Kupující má při řádné a včasné reklamaci vad zboží v závislosti na povaze vady Zboží tato práva:
a) Při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání zboží k danému účelu, smí Kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se však vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu takové součásti. Není-li dodání nové věci (resp. její součástí) možné, nebo to Prodávající neoprávněně odmítne, může Kupující odstoupit od smlouvy;
b) Při výskytu neodstranitelné vady, která však nebrání řádnému užívání zboží k jeho běžnému účelu, smí Zákazník požadovat krom nároků ve smyslu písm. a) tohoto odstavce Reklamačního řádu i přiměřenou slevu z ceny. Výše přiměřené slevy bude předmětem dohody stran;
c) Při výskytu odstranitelné vady, má Kupující právo, aby byla vada zboží odstraněna (opravena) bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady (provedení opravy) rozhoduje Prodávající.
d) Stejná práva jako v písm. a) tohoto odstavce Reklamačního řádu (tj. dodání nové věci, nebo výměnu součásti věci, resp. právo od smlouvy odstoupit) má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě (alespoň po třech opravách) nebo pro větší počet vad;
e) Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže;
f) Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu z ceny.

4. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů; v odůvodněných případech, především pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží, rozhodne Prodávající nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující právo od smlouvy odstoupit v důsledku čeho mu bude vrácena příslušná kupní cena za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

5. Pokud je nutno Zboží opravit nebo vyměnit, Kupující je povinen zboží zaslat výhradně na adresu: GIVA s.r.o.,Zámecká 167,284 03 Kutná Hora. Zboží zasílané dobírkou není Prodávající povinen převzít. Zboží je nutné dobře zabalit do originálního obalu se všemi náležitostmi tak, aby nedošlo k jakémukoliv možnému poškození daného zboží.

6. Při výměně vadného zboží za nové zboží je zákazník povinen Prodávajícímu nejdříve vrátit zboží původně dodané. Prodávající není povinen Kupujícímu dodat nové bezvadné zboží dříve, než bude Prodávajícímu doručeno původně dodané vadné zboží.

7. Všechny opravy provedené v návaznosti na řádnou a oprávněnou reklamaci vad zboží jsou v záruční době bezplatné. V ostatních případech bude Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s opravou zboží – odhad nákladů na provedení zpoplatněné opravy v takovém případě Prodávající oznámí Kupujícímu předem. Prodávající nehradí Kupujícímu náklady spojené s doručováním zboží Prodávajícímu pro účely provedení jeho zpoplatněné opravy, ani náklady na doručení zboží po provedení jeho zpoplatněné opravy Kupujícímu, a tyto nese v plném rozsahu sám Kupující. Cena za doručení zboží po provedení jeho zpoplatněné opravy Kupujícímu činí 100 Kč, nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě jinak. Platbu za provedení zpoplatněné opravy zboží (vč. platby za provedení dopravy) bude moci Kupující uhradit předem (bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího na základě platebních instrukcí Prodávajícího), nebo „na dobírku", nebo osobně v provozovně Prodávajícího. V případě zvolené platby předem, není Prodávající povinen zahájit provádění zpoplatněné opravy dříve, než Prodávající obdrží příslušnou platbu za provedení zpoplatněné opravy; v případě zvolené platby „na dobírku" nebo „osobně v provozovně Prodávajícího" není Prodávající povinen předat Kupujícímu opravené zboží dříve, než mu kupjící uhradí příslušnou platbu za provedení zpoplatněné opravy.

8. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v souladu se zákonem a podle okolností ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
a) předáním opraveného zboží Kupujícímu;
b) odesláním výzvy k převzetí zboží Kupujícímu, má-li si jej Kupující převzít v sídle Prodávajícího;
c) výměnou Zboží;
d) vrácením kupní ceny zboží
e) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží;
f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží (např. z důvodu opožděné reklamace, uplynutí záruční doby, nebo výskytu výluky ze záruky, nebo zániku záruky, apod.).

9. O výsledku reklamace bude Zákazník informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu se zbožím reklamační protokol.

10. Reklamace týkající se přepravy:
Pokud Kupující zjistí při přebírání zboží, že balení, ve kterém je zboží doručováno, není v pořádku, je Kupující povinen ihned vyhotovit záznam o poškození přímo s přepravcem. Jinak Kupující podpisem příslušného dokumentu o převzetí zboží od přepravce (bez sdělení jakýchkoli výhrad ohledně poškození obalu) potvrzuje, že obal zásilky je nepoškozený. Všechny zásilky jsou pojištěné, takže odpovědnost za škodu na zboží nese přepravce. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží způsobené při přepravě není možné uznat.


IV.
Další zpráva zákazníka nevztahující se k reklamaci zboží

1. Výměna Šperku o jiné požadované velikosti
Kupující je oprávněn požádat Prodávajícího o výměnu zakoupeného zboží v internetovém obchodu www.galeriegranat.cz za stejné zboží o jiné požadované velikosti a Prodávající takové žádosti vyhoví, pokud jsou splněny tyto předpoklady:
a) dané zboží je na Webových stránkách Prodávajícího nabízeno rovněž v požadované velikosti,
b) dané zboží je u Prodávajícího skladem,
c) Kupující požádal o výměnu dodaného zboží do 14 dnů ode dne dodání příslušného původně zakoupeného zboží Kupujícímu
d) Prodávající Kupujícímu e-mailem potvrdí, že příslušnému požadavku na výměnu vyhoví.
e) Kupující nese náklady spojené s výměnou zboží dodaného mu na základě Objednávky za stejné zboží o jiné velikosti nově požadované Kupujícím, a to jak náklady spojené s vrácením původně dodaného zboží Prodávajícímu, tak rovněž náklady spojené s dodáním stejného zboží s jinou velikostí Kupujícímu

 

V.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. Pokud Kupující není spokojen se způsobem, kterým Prodávající odbavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, má Kupující možnost obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu.

2. Pokud Prodávající žádosti o nápravu nevyhoví, nebo na ní neodpoví ani ve lhůtě 30 dnů od odeslání takové žádosti, má Spotřebitel právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu v souladu s § 20 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

3. Prodávající tímto v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informuje Kupujícího, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha. Informace týkající se České obchodní inspekce jsou dostupné na internetové adrese www.coi.cz. Formulář pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při ČOI je dostupný na https://adr.coi.cz/cs.

4. Kupující může k podání návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy využít platformu pro řešení sporů on-line dostupnou na internetové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

 

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Reklamační řád platí pro Kupujícího v tom znění, které je uvedeno na Webovém portálu v den odeslání Objednávky ve smyslu Obchodních podmínek.

2. Prodávající má právo tento Reklamační řád změnit kdykoliv, změna Reklamačního řádu však nemůže Kupujícího zpětně negativně postihnout (jinými slovy: pro Kupujícího je platný a závazný Reklamační řád aktuální v čase objednání Zboží).

3. Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v tomto Reklamačním řádu blíže neupravené, týkající se záruky, odpovědnosti za vady nebo reklamace, se řídí právním řádem České republiky.

4. Pokud se jakékoliv ustanovení tohoto Reklamačního řádu stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Reklamačního řádu. Prodávající a Kupující se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, kterého znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a tímto Reklamačním řádem jako celku.

V Kutné Hoře dne 8.8.2020

 

Příloha Reklamačního řádu

 

 

Otázka

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Jak Vám můžeme poradit?

Kontrolný kód

i
Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat